• Privacybeleid Jong Hercules

  IDENTITEIT
  Voetbalvereniging C.V.V. Jong Hercules
  Postbus 58 1940 AB Beverwijk
  jonghercules@gmail.com

  Uw privacy
  C.V.V. Jong Hercules hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. C.V.V. Jong Hercules houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
  • Uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als C.V.V. Jong Hercules zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via 
  jonghercules@gmail.com 

  Verwerking van persoonsgegevens van leden
  Persoonsgegevens van leden worden door C.V.V. Jong Hercules verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie;
  • Het indelen in teams;
  • Het plannen van wedstrijden en trainingen;
  • Het bijhouden van de financiële administratie;
  • Het bijhouden van de voetbalhistorie (in welk seizoen in welk team gespeeld);

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het lidmaatschap van C.V.V. Jong Hercules.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.V.V. Jong Hercules de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer wettelijk vertegenwoordiger;
  • Emailadres wettelijk vertegenwoordiger;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Adres;
  • Bankgegevens;
  • Rekeningnummer;
  • (Pas)foto voor op de website;
  • KNVB-nummer.

  Uw persoonsgegevens worden door C.V.V. Jong Hercules opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in het verenigingsarchief voor onbepaalde tijd.

  Verwerking van persoonsgegevens van Selectiespelers
  Persoonsgegevens van leden worden door C.V.V. Jong Hercules verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
    Administratieve doeleinden;

  • Communicatie;
  • Het indelen in teams;
  • Het plannen van wedstrijden en trainingen;
  • Het bijhouden van voetbalvaardigheden;
  • Het bijhouden van de financiële administratie;
  • Het bijhouden van de voetbalhistorie (in welk seizoen in welk team gespeeld).


  Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

  • Het lidmaatschap van C.V.V. Jong Hercules.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.V.V. Jong Hercules de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer wettelijk vertegenwoordiger;
  • E-mailadres wettelijk vertegenwoordiger;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Adres;
  • Bankgegevens;
  • (Pas)foto voor op website;
  • KNVB-nummer;
  • Medische gegevens;
  • Beeldmateriaal.

  Uw persoonsgegevens worden door C.V.V. Jong Hercules opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in het verenigingsarchief voor onbepaalde tijd.

  Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers
  Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door C.V.V. Jong Hercules verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden bij C.V.V. Jong Hercules.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.V.V. Jong Hercules de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Adres.
  • (Pas)foto voor op website.

  Uw persoonsgegevens worden door C.V.V. Jong Hercules opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van het uitvoeren van de vrijwilligerswerkzaamheden en daarna alleen in het verenigingsarchief voor onbepaalde tijd.

  Verwerking van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en sponsoren

  Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door C.V.V. Jong Hercules verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De overeengekomen opdracht.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.V.V. Jong Hercules de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Achternaam;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Bankgegevens;
  • KVK-gegevens;
  • BTW-nummer.

  Uw persoonsgegevens worden door C.V.V. Jong Hercules opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 (zeven) jaar.

  Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving: website, nieuwsbrieven en app (VoetbalAssist);
  • Het verzorgen van de (financiële) ledenadministratie en de koppeling met de KNVB (KNVB en SportLink);
  • Het verzorgen van de contributie-inning (ClubCollect).

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

  Met de volgende partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten:

  • SportLink, ClubCollect, VoetbalAssist

  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij anders vermeld.

  Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn
  C.V.V. Jong Hercules bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens C.V.V. Jong Hercules van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Indien C.V.V. Jong Hercules gebruik maakt van externe partijen, worden deze back-ups gemaakt door die derde partij;
  • Wij testen en evalueren onze maatregelen;
  • Onze medewerkers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Zonder deze toestemming kunnen wij het lidmaatschap niet voortzetten.

  Als u een foto of filmpje tegenkomt op de officiële kanalen van de vereniging (www.jonghercules.nlhttps://www.facebook.com/jonghercules/) waar u zelf of uw kind opstaat en dit liever niet hebt, dan kunt u bezwaar maken en wordt de foto of het filmpje verwijderd.

  Voor foto’s of filmpjes van andere pagina’s kunt u bezwaar maken via de beheerder van die pagina’s. C.V.V. Jong Hercules is niet verantwoordelijk voor deze pagina’s.

  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen
  Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op. Dit kan via jonghercules@gmail.com.

  Wijzigingen
  C.V.V. Jong Hercules behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien C.V.V. Jong Hercules een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop C.V.V. Jong Hercules uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en/of via e-mail.

  Datum
  Versie 1: 16-06-2018